Rodo

Pełna klauzula informacyjna w sprawach dotyczących
wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i
zabezpieczającym.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej – RODO,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Mrozek informuje:
I Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13
pkt 1 lit. a) Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Mrozek z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 23/1, 49-300 Brzeg, telefon 774162714, 737191605

II Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii lub poprzez adres e-mail: iod.brzeg.004@komornik.pl.

III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).
IV Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e)
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucją, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.
V Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f)
Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.
*konieczne jest zweryfikowanie czy stosowane w Kancelarii aplikacje nie znajdują się na serwerach poza EOG VI Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a) Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje prawo do usunięcia
danych, sprzeciwu i przeniesienia danych. Prawo dostępu do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”. Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w
zakresie określonym w k.p.c. W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuję
wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby.
VIII Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767
k.p.c. – w tym przypadku adresatem skargi powinien być sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.
IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e)
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.
X Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2
lit. f). Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.