Przepisy

Art. 776. kpc: Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 796. § 1 kpc: Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi. Wniosek składany komornikowi może być złożony na urzędowym formularzu.

Art. 797. § 1 kpc: We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Art. 799 kpc :§ 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z
wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika
oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się
odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane
przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji
najmniej uciążliwy dla dłużnika.
§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie
wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

Art. 801 kpc :§ 1. Jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik z urzędu:
1) ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań
albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma
dostęp drogą elektroniczną;
2) wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.

Art. 801[2] kpc:[Poszukiwanie majątku dłużnika]
Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli w drodze
czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na
zaspokojenie dochodzonego świadczenia. Poszukiwaniem majątku nie jest realizacja
wniosków wierzyciela o zwrócenie się z żądaniem udzielenia informacji do podmiotów
wymienionych w art. 761 § 11 pkt 1-6.

Art. 803 kpc: [Zakres egzekucji]
Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie
i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.
Art. 804 kpc: [Niedopuszczalność badania zasadności obowiązku objętego tytułem]
Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku
objętego tytułem wykonawczym.

Art. 767 kpc: [Skarga na czynności komornika]
§ 1.  Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę
rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.
§ 1[1]. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków
pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku
od towarów i usług.
§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub
zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.
§ 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma
procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

§ 3[1]. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu.

[…]

§ 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

§ 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej
dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza
uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo
przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu,
chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia
skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.