Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCInr KW OP1B/00028333/7

By 13 lutego 2024No Comments

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzeg podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2567/19 w dniu: 20.03.2024 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
pierwsza licytacja w trybie elektronicznym
następujących nieruchomości: – lokalu mieszkalnego położonego przy Opolska 13, 49-340 LEWIN BRZESKI, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu (adres: ul. ul.Chrobrego 31, Brzeg, 49-300 Brzeg) prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00028333/7. Opis nieruchomości: dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00028333/7 należącego do dłużnika: Ryszard Tkaczyk .Lokal mieszkalny nr 13 położony jest przy ul. Opolskiej 13-19 Golczowice, na 1 kondygnacji w czterolokalowym budynku mieszkalnym, na działce ewidencyjnej nr 124/2 z km 1 w Golczowicach, w gminie Lewin Brzeski. W skład lokalu wchodzą izby: 2 pokoje i kuchnia o łącznej powierzchni użytkowej 57,60 m2, oraz przynależne pomieszczenia: piwnica i strych, o łącznej powierzchni użytkowej 63,30 m2. Wielkości powierzchni użytkowych zapisane w księdze wieczystej i w kartotece lokali są zgodne. Uwaga: W kartotece lokali widnieje adres lokalu: Opolska 13-19 m.13, odmienny od zapisu oznaczenia w księdze wieczystej. Z własnością lokalu związany jest udział, w 2540/10000częściach, w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą nr OP1B/00026486/0 Aktualnie w mieszkaniu zabudowane są następujące materiały, elementy wykończeniowe i wyposażenie: okna: w mieszkaniu – z profilami pcv i szybami zespolonymi, typowe; w piwnicy – typowe okienka piwniczne; na strychu – przypuszczalnie brak stolarki okiennej – otwory okienne w ścianie szczytowej zasłonięte prowizorycznie; drzwi: zewnętrzne – drewniane, płycinowe; wewnętrzne – płytowe, z przeszkleniami, laminowane – nowe, do kuchni i dużego pokoju lub powlekane – do łazienki; w piwnicy – drzwi deskowe; podłogi: wylewki cementowe, bez wykończenia; ściany i sufity: otynkowane tynkiem zwykłym, wapiennocementowym, w części wyrównane gładzią gipsową, pomalowane zwyczajnie; w przedpokoju i dużym pokoju obudowy sufitów z płyt g.-k. z wbudowanym oświetleniem; wyposażenie sanitarne i inne: brak; instalacje: elektryczna i wodna – nieczynne (odłączone), niekompletne, bez osprzętu i wyposażenia, wymagają przeglądu i ponownego uruchomienia; instalacja kanalizacyjna – bez odprowadzenia do szamba; ogrzewania brak.

Suma oszacowania wynosi 59 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 925,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 990,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 10160014621835384240000001
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 23/1 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                            Komornik Sądowy                              
                             Marcin Mrozek