Skip to main content
Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

By 19 marca 2024No Comments

Ico1418/23

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzeg podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1215/16 w dniu: 03.04.2024 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

  • nieruchomości położonej przy 17, 49-332 Pogorzela, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu (adres: ul. ul.Chrobrego 31, Brzeg, 49-300 Brzeg) prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00004869/9.

Opis nieruchomości:
Opis nieruchomości: Księga wieczysta nr OP1B/00004869/9 obejmuje nieruchomość gruntową, położoną w Pogorzeli nr 71, w gminie Olszanka, w powiecie brzeskim, województwie opolskim, o łącznej powierzchni gruntów 0,2200 ha, składającą się z dwóch działek ewidencyjnych z arkusza mapy 1 obrębu 0951 Pogorzela, o następujących numerach i użytkach gruntowych: 154/1 – tereny mieszkaniowe B – 0,1536 ha i grunty orne RIIIa – 0,0616 ha, łącznego obszaru 0,2152 ha; 154/2 – grunty orne RIIIa – 0,0048 ha. Na działce nr 154/1, pod adresem: Pogorzela 71, znajdują się trzy budynki, ujęte w zapisach księgi wieczystej, zapisane w kartotece budynków następująco, pod numerami ewidencyjnymi: 410_BUD – budynek mieszkalny, o powierzchni zabudowy 181 m2, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony (2/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1939; 411_BUD – pozostały budynek niemieszkalny, o powierzchni zabudowy 181 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1939; 412_BUD – pozostały budynek niemieszkalny, o powierzchni zabudowy 186 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1945. Dla terenu obejmującego grunty przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianami, przyjętego uchwałami Rady Gminy Olszanka nr XIV/121/2000 z 24.02.2000 r., nr XXXIV/201/2009 z 01.12.2009 r. i nr XXXIX/232/2013 z 27.09.2013 r., działki o numerach 154/1 i 154/2 są usytuowane na obszarze: MR – zabudowy zagrodowej. Aktualny sposób wykorzystania nieruchomości jest zgodny z przeznaczeniem terenu.

Suma oszacowania wynosi 263 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 197 250,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 26 300,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 10160014621835384240000001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 10.04.2024 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.