Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00015420/0

By 9 października 2023No Comments

ICO 272/22

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Mrozek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-10-2023r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się
pierwsza licytacja 1/2 części nieruchomości
położonej pod adresem Przylesie 2 gmina Olszanka, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00015420/0. Nieruchomość gruntowa składa się z jednej działki nr 567/2 z arkusza mapy 2 obrębu 0955 Przylesie, łącznego obszaru 0,1500 ha, w tym użytki gruntowe: tereny mieszkaniowe B – 0,0843 ha i grunty orne RIVa – 0,0657 ha.
Na działce, pod adresem: Przylesie 2, znajdują się zabudowania, nie ujęte
w zapisach księgi wieczystej, zapisane w kartotece budynków:
numer ewidencyjny 715: budynek mieszkalny, o powierzchni zabudowy 182 m2, liczba kondygnacji nad/podziemnych – 2/0, materiał ścian zewnętrznych – mur;
numer ewidencyjny 716: budynek niemieszkalny, o powierzchni zabudowy 44 m2, liczba kondygnacji nad/podziemnych – 1/0, materiał ścian zewnętrznych – mur.
Program użytkowy
na parterze: w części mieszkalnej – kotłownia z wejściem z garażu i wejściem do korytarza, komórka, korytarz z wejściem zewnętrznym do budynku, przechodni do części produkcyjnej i do kuchni; kuchnia przechodnia do łazienki i jednego z pokoi; łazienka; dwa pokoje w amfiladzie – o łącznej powierzchni użytkowej ok. 71 m2, w części produkcyjnej – jedno pomieszczenie ze schodami do części produkcyjnej na piętrze – niepodzielone – o powierzchni użytkowej ok. 59 m2;
na piętrze: w części mieszkalnej – cztery pokoje przechodnie – o łącznej powierz-chni użytkowej ok. 71 m2;
w części produkcyjnej – jedno pomieszczenie ze schodami na poddasze, przechod-nie do części mieszkalnej – niepodzielone – o powierzchni użytkowej ok. 59 m2;
strych – dwupoziomowy – nieużytkowy.
Powierzchnia użytkowa budynku przyjęta jako podstawa do oszacowania nieruchomości – łącznie części mieszkalnej i produkcyjnej – wynosi ok. 260 m2.
Suma oszacowania 1/2 części nieruchomości wynosi 102 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 025,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 270,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika:Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 10160014621835384240000001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. Armii Krajowej 4/10 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.