Licytacje

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

By 5 września 2023No Comments

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Mrozek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2023 r. o godz. 14:30 pod adresem:
49-300 Brzeg,
ul. Oławska 1
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:

lpnazwa ruchomościilośćwartość szacunkowacena wywołania
1Agregat ILSA VANNTAGE 320/3 rok prod. 20011szt. 8 000,00zł **)6 000,00zł
2Prasa do odzieży SIDI A-770/U rok prod 20011szt. 1 800,00zł **)1 350,00zł
3Elektryczna wytwornica pary rok prod 20011szt.1 800,00zł **)1 350,00zł
4Stacja zmiękczania wody EUROWATER rok prod 20011szt.1 800,00zł **)1 350,00zł
5Agregat BOWE P 300 rok prod 19971szt.6 000,00zł **)4 500,00zł
6Wirówka WR-81szt.150,00zł **)112,50zł
7Suszarka 8U 8E1szt.300,00 zł**)225,00zł
8Suszarka SU 8E1szt.100,00zł**)75,00zł
9Pralnica PC 5001szt.300,00zł**)225,00zł
10Pralnica PC 3001szt.9 000,00zł**)6 750,00zł
11Suszarka ELEKTROLUX1szt.250,00zł **)187,50zł
12Magiel1szt.1 000,00zł**)750,00zł
13Agregat sprężarkowy ORLIK PKS 17/1501szt.600,00zł **)450,00zł

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 75% (trzy czwarte) sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 10160014621835384240000001
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Komornik Sądowy
Marcin Mrozek

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT