Licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCInr KW OP1B/00040807/1ICo171/20

By 24 lipca 2023No Comments

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Mrozek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-09-2023r. o godz.13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się
druga licytacja licytacja
należącego do dłużnika: Daniela Krasnodębska lokalu mieszkalnego dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00040807/1 .Księgą wieczystą KW nr OP1B/00040807/1 jest objęty lokal mieszkalny o numerze 5, położony w budynku nr 132 przy ulicy Głównej w Łosiowie, w gminie Lewin Brzeski, w powiecie brzeskim, w województwie opolskim. Lokal składa się z 1 pokoju i 1 przynależnego pomieszczenia – strychu, o łącznej powierzchni użytkowej 26,47 m2. Według zapisów w kartotece lokali powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 24,00 m2, a powierzchnia pomieszczenia przynależnego 2,47 m2. Z własnością lokalu związany jest udział, w 706/10000 częściach, w prawie własności działki gruntu nr 344 z mapy 1 obrębu 0126 Łosiów, stanowiącej rolę i teren zabudowany mieszkalny w roliobszaru 0,1500 ha, i we współwłasności wspólnych części budynku znajdującego się na tej działce, tworzących nieruchomość wspólną objętą księgą wieczystą nr OP1B/00034669/6.
Uwaga: pomieszczenie przynależne – strych zostało zaadaptowane jako kuchnia i łazienka i połączone funkcjonalnie z lokalem. Obecnie lokal mieszkalny obejmuj pokój, kuchnię z łazienką oraz schowek.
Suma oszacowania wynosi 50 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33 933,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 090,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika :Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 10160014621835384240000001najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godz.12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. Armii Krajowej 4/10 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

   Zastępca Komornika                 Komornik Sądowy 
  Asesor Komorniczy                   Marcin Mrozek                      
  Paweł Borkowski