Licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCInr KW OP1B/00039042/0 ICo1216/22

By 28 lipca 2023No Comments

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Mrozek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2023r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika:Mariusz Jarosz dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00039042/0 .Lokal niemieszkalny o numerze 1A, położony na 1 kondygnacji w budynku oznaczonym nr 8 przy ulicy Armii Krajowej w Brzegu. Lokal obejmuje: wc, pomieszczenia komunikacji, halę sprzedaży i pomieszczenie przynależne – maga-zynowo-gospodarcze, o łącznej powierzchni użytkowej 318,98m2, w tym lokal: 172,52 m2i pomieszczenie przynależne: 146,46 m2.Uwaga: Powierzchnie użytkowe lokalu i pomieszczenia przynależnego, nie ujawnione oddzielnie w księdze wieczystej, podano według zapisów w rejestrze lokali. z własnością lokalu związany jest udział w 25508/100000 częściach w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00028123/2, którą stanowi prawo własności działek nr 486/1 i 488/1 z arkusza mapy 7 obrębu 1102 Centrum, obejmujących tereny mieszkaniowe B łącznego obszaru 0,0500ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Suma oszacowania wynosi 710 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 473 600,00zł(do kwoty sprzedaży należy doliczyć podatek VAT). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 040,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika:Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 10160014621835384240000001najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godz.12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. Armii Krajowej 4/10 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.