Wzory dokumentów

Art. 776. kpc: Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 796. § 1 kpc: Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi.

Art. 797. § 1 kpc: We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Art. 799 § 1 kpc: Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

- Wniosek Komornik Wniosek o wszczęcie egzekucji

- Wniosek Komornik Wniosek o wszczęcie egzekucji alimenty

Wniosek Komornik Wniosek o wszczęcie egzekucji eksmisja

- Wniosek Komornik Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji w alimentach

- Wniosek Komornik Wniosek o ściąganie podwyższonych alimentów