OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00043235/1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW OP1B/00043235/1
ICo 1095/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-10-2017r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
Lokalu mieszkalnego dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00043235/1  należącej do dłużnika:Marcin Musiał.Lokal  położony w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 23 b/7  wchodzącym w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu mieści się na II piętrze. Przedmiotowy lokal mieszkalny, o łącznej powierzchni użytkowej 53,48 m2, obejmuje 2 pokoje (każdy z balkonem), kuchnię, łazienkę i przedpokój, o powierzchni użytkowej 50,08 m2oraz pomieszczenie przynależne – typową piwnicę o powierzchni 3,40 m2Z własnością lokalu związany jest udział w 2899/100  000 częściach w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00040687/3, którą stanowi działka nr 957/16 AM z mapy 8 obrębu 1102 Centrum, położona w Brzegu przy ulicy Jana Pawła II 23A-23B, stanowiąca tereny mieszkaniowe B obszaru 0,1585  ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Uwaga: powierzchnie użytkowe mieszkania i pomieszczenia przynależnego, nie ujawnione oddzielnie w księdze wieczystej, przyjęto według zapisu w akcie notarialnym Umowy przeniesienia prawa własności, spisanym w dniu 02.02.2010 r. przez notariusza Barbarę Winiarską w Brzegu, nr rep. A 971/2010, udostępnionym do wglądu przez właściciela nieruchomości lokalowej.
Suma oszacowania wynosi 123 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     92 700,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 360,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00  do godz.12:00 po wczesniejszym uzgodnieniem z komornikiem   oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Maciej Kowalczyk