OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00042742/1 ICo 858/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-10-2017r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się
                                           pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej do dłużnika:Janina Różańska położonej: 49-300 Brzeg, Makarskiego 21/8,   dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00042742/1 wchodzącym w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu.Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 37,04 m2, oraz przynależnego pomieszczenia – piwnicy o powierzchni 3,41 m2, o łącznej powierzchni użytkowej 40,45 m2.Z własnością lokalu związany jest udział w 972/100000 częściach w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00040481/9, którą stanowi działka nr 556/20 z mapy 14 obrębu 1103 Południe, położona w Brzegu przy ulicy Księdza Kazimierza Makarskiego 13-23, stanowiąca tereny mieszkaniowe B obszaru 0,4884 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.Uwaga: powierzchnie użytkowe mieszkania i pomieszczenia przynależnego, nie ujawnione oddzielnie w księdze wieczystej, przyjęto według danych z kartoteki lokali uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Brzegu.Suma oszacowania wynosi 99 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 475,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 930,00zł.  Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześcniejszym uzgodnieniu z komornikiem   oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Maciej Kowalczyk