OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00042669/5

ICo 731/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-11-2017r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się
                                     pierwsza licytacja nieruchomości  
należącej do dłuznika Marcin Kucharczyk ,położonej: 49-300 Brzeg, Rynek 8/1 dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00042669/5  na II kondygnacji .Lokal składa się z 2 pokoi (w tym jeden z balkonem), kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 45,60 m2, oraz przynależnego pomieszczenia – piwnicy o powierzchni 5,47 m2, o łącznej powierzchni użytkowej 51,07 m2.Z własnością lokalu związany jest udział w 707/10 000 częściach w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00005724/8, którą stanowi działka nr 174 obrębu 1102 Centrum, położona w Brzegu przy ulicy Rynek 8, stanowiąca teren zabudowany obszaru 0,0229 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Uwaga: powierzchnie użytkowe mieszkania i pomieszczenia przynależnego, nie ujawnione oddzielnie w księdze wieczystej, przyjęto według zapisu w akcie notarialnym Umowy przeniesienia prawa własności, spisanym w dniu 03.11.2009 r. przez notariusza Barbarę Winiarską w Brzegu, nr rep. A 12000/2009, udostępnionym do wglądu przez właściciela nieruchomości lokalowej.
Suma oszacowania wynosi 127 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    95 700,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 760,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem  oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.