OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00039405/3 ICo 1063/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW OP1B/00039405/3
I Co 1063/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-03-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
nieruchomości położonej pod adresem w Chorzelin 1A/3 w gminie Lewin Brzeski  dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00039405/3 stanowiąca własność dłużnika Stanisław Krawczyk  .  Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 3 mieści się na I piętrze, w niewielkim kilkurodzinnym budynku mieszkalnym. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki, przedpokoju o powierzchni użytkowej 53,69m2. Pomieszczeniami przynależnymi do lokalu są piwnica i komórka gospodarcza o łącznej powierzchni 18,99 m2. Powierzchnia lokalu mieszkalnego wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych jest równa 72,68 m2.Z własnością lokalu związany jest udział w 240/1000 częściach w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka   nr 21/4 z arkusza mapy 15 obrębu Lewin Brzeski – teren zabudowany mieszkalny obszaru 0,2245 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00027934/3.
Suma oszacowania wynosi 55 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     41 550,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 540,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00  do godz.12:00   po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Maciej Kowalczyk