OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00039245/3 syg. ICo 1181/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-10-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się
                       pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej do dłużnika:Jan Gabruk  lokalu mieszkalnego położonego w Lewinie Brzeskim ul.Narutowicza 17/8 dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00039245/3z. Z własnością lokalu związany jest udział w 38/10  000 częściach w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00035424/4, to jest w prawie własności działek gruntu nr 237/8, 230/7, 230/10 z arkusza mapy 6 obrębu 4101 Lewin Brzeski, stanowiących tereny mieszkaniowe – B łącznego obszaru 1,1688 ha,i we współwłasności wspólnych części budynków na tych działkach znajdujących się.Uwaga: powierzchnie użytkowe mieszkania i pomieszczenia przynależnego, nie ujawnione oddzielnie w księdze wieczystej, przyjęto według danych z kartoteki lokali, uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Brzegu.Przedmiotowy lokal mieszkalny, o łącznej powierzchni użytkowej 41,60 m2, obejmuje
2 pokoje (w tym jeden z balkonem), kuchnię, łazienkę i przedpokój, o powierzchni użytkowej 38,00 m2oraz pomieszczenie przynależne – typową piwnicę o powierzchni 3,60 m2
Suma oszacowania wynosi 75 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    56  700,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 560,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  po wczesniejszym uzgodnieniu z komornikiem   oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Maciej Kowalczyk