OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00037845/5

ICo 1184/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się
                                   pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości  
w Brzegu przy ulicy Chocimskiej 5A,   dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00037845/5 należącej do dłużnika:Ewa Kurpiel.W dziale I-Sp wpisano sposób korzystania: użytkowanie wieczyste gruntu do dnia 11.12.2066 r. oraz prawo własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.Księga wieczysta KW nr OP1B/00037845/5 obejmuje dwie działk iz arkusza mapy 3 obrębu 1103 Południe, o numerach ewidencyjnych 25/8 – 0,0165 ha i 40/3 – 0,0040 ha, stanowiące inne tereny zabudowane Bi łącznego obszaru 0,0205 ha, położone przy ulicy Chocimskiej 5A w Brzegu. Na działkach znajduje się budynek handlowo-usługowy, ujęty w zapisach księgi wieczystej, zapisany w kartotece budynków pod numerem ewidencyjnym 1018 następująco: powierzchnia zabudowy- 110 m2, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony – 2/0, murowany, rok zakończenia budowy – 1993, powierzchnia użytkowa z obmiaru  194,38 m2.Uwaga: powierzchnia użytkowa wpisana w księdze wieczystej jest niezgodna z powierzchnią ustaloną na podstawie pomiarów z natury. Dla potrzeb wyceny przyjęto powierzchnię ustaloną na podstawie pomiaru pomieszczeń budynku.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg -przyjętym Uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego Uchwałą nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r. – przeznaczenie gruntów przedmiotowej nieruchomości określono jako U– tereny usługowe wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią.

Suma oszacowania wynosi 449 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     337 050,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 940,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu  ostatniego tygodnia przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.14:00   oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Maciej Kowalczyk

13 12

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1