OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00034316/7 ICo 274/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW OP1B/00034316/7
I Co 274/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-03-2018r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się
                              pierwsza licytacja nieruchomości  
położonej w  Brzegu przy ul. Szkolna 30/10 dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00034316/7 .Z własnością lokalu związany jest udział w 857/10000 częściach w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00028139/7, którą stanowi działka gruntu nr 911 z arkusza mapy 12 obrębu 1102 Centrum – teren zabudowany mieszkalny obszaru 0,0420 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.Lokal mieszkalny o numerze 10, położony na 4 kondygnacji w budynku nr 30 przy ulicy Szkolnej w Brzegu. Na lokal składają się: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, oraz pomieszczenia przynależne – piwnica i wspólne wc na klatce schodowej, o łącznej powierzchni użytkowej 64,20m2. Ponadto zapisano: pow. użytkowa lokalu – 60,20 m2+ pow. użytkowa piwnicy –
4,00 m2= 64,20 m2. Suma oszacowania wynosi 138 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    103 650,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 820,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dniu 02-03-2018r. wolno oglądać nieruchomość w godz. 16:00  do godz. 18:00   oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Maciej Kowalczyk