OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00029818/8

ICo 1213/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-01-2018r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się
                                       pierwsza licytacja nieruchomości  
położonej w Chróścinie dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00029818/8 należącej do dłużnika:Maria Lerner.W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścina i Skorogoszcz, zatwierdzonym uchwałą nr XXI/196/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29.12.2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 25 poz. 661 z dnia 12.04.2005 r., jako przeznaczenie terenu obejmującego działkę wpisano: MN2 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w strefie B ochrony konserwatorskiej, OW obserwacji archeologicznej, oraz w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody. Przedmiotowa działka nr 120/5 z mapy 1 obrębu 0118 Chróścina, obejmująca użytki Bp- zurbanizowanetereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,obszaru 0,1500 ha,stanowi zwarty fragment terenu, z grubsza przypominający trapez prostokątny, wpisujący się w prostokąt o bokach długości około 30 m i 50 m, usytuowany na zapleczu gruntów zabudowanych i nie jest użytkowana.Na terenie posesji znajdują się zrujnowane pozostałości dawnej budowy.Suma oszacowania wynosi 68 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     51 375,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 850,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00  do godz.16:00  po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Maciej Kowalczyk