OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00027283/4

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW OP1B/00027283/4
ICo1273/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika:Stanisław Trzmielewski i Jadwiga Trzmielewska.Przedmiotem licytacji jest  lokal mieszkalny położony w  Lewinie Brzeskim  ul.Moniuszki 57/1 stanowiący odrębną nieruchomość  dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00027283/4. Z własnością lokalu związany jest udział, w 84/1000 częściach, w wieczystym użytkowaniu do dnia 24.04.2097 r. działki gruntu nr 719/8 z mapy 14 obrębu 4101 Lewin Brzeski, stanowiącej teren zabudowanyobszaru 0,0203 ha, i we współwłasności wspólnych części budynku znajdującego się na tej działce, tworzących nieruchomość wspólną objętą księgą wieczystą KW nr OP1B/00019425/3. Lokal mieszkalny, o łącznej powierzchni użytkowej 50,74 m2, składa się  z następujących pomieszczeń: przedpokój, 2 pokoje, kuchnia i łazienka, wtypowym dla dawnego budownictwa uspołecznionego układzie,ze środkowo usytuowanym przedpokojem.Właściciel mieszkania ma prawo do korzystania z komórki lokatorskiej w piwnicy budynku.
Suma oszacowania wynosi 85 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     64 425,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 590,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00  do godz.12:00  po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maciej Kowalczyk

 

trzmielewscy 1 trzmielewscy 2 trzmielewscy 3 trzmielewscy 4 trzmielewscy 5 trzmielewscy 6 trzmielewscy 7 trzmielewscy 8 trzmielewscy 9 trzmielewscy 10