OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00024102/1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW OP1B/00024102/1

Ico 427/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-04-2019r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się
                      pierwsza licytacja nieruchomości
stanowiącej wspólność ustawowo majątkową małżeńską  Sylwester i Ewa Pilawka.Nieruchomość  położona jest  w Lewinie Brzeskim przy ul.Chróścina 15B dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00024102/1.Księga wieczysta obejmuje nieruchomość gruntową, stanowiącą użytki rolne zabudowane Br-RIVb obszaru 0,0700 ha, na którą składają się grunty jednej działkinr 276/10 z mapy 2 obrębu 0116 Skorogoszcz, w gminie Lewin Brzeski, powiecie brzeskim, województwie opolskim. Na działce, znajduje się budynek mieszkalny, oznaczony w kartotece budynków numerem ewidencyjnym 46_BUD, o powierzchni zabudowy 106 m2, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony (2/0), murowany, którego budowę zakończono w 1908 r.Uwaga: w rzeczywistości budynek jest obiektem parterowym, z poddaszem użytkowym, w części podpiwniczonym, w zakresie tych informacji zapisy zawarte w kartotece budynków są wadliwe.
 Suma oszacowania wynosi 386 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
  289 575,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 610,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 10160014621835384240000001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00  do godz.12:00   oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Maciej Kowalczyk