OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00014610/2

                            OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW OP1B/00014610/2
ICo 800/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-03-2018r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się
                                         pierwsza licytacja nieruchomości  
nieruchomości gruntowej objęta księgą wieczystą KW nr OP1B/00014610/2 stanowiąca wspólność ustawowo majątkową małżeńską dłużnika  Gabriela Kostka i Janiny Kostek. Nieruchomość tworzą cztery działki o numerach: 181/5, 181/6, 396/2 i 401/2 z arkusza mapy 1 obrębu Golczowice, w gminie Lewin Brzeski. Oznaczenie nieruchomości– księga wieczysta obejmuje następujące działki gruntu:
działka nr 181/5 z a.m. 1 obrębu Golczowice w gminie Lewin Brzeski,niezabudowana, stanowiąca grunty orne klasy RV- obszaru 0,7500 ha, RVI- obszaru 0,8600 ha, łąki ŁV– obszaru 0,0500 ha i rów W– 0,0400 ha, o łącznej powierzchni 1,7000 ha;
działka nr 181/6 z a.m. 1 obrębu Golczowice w gminie Lewin Brzeski,niezabudowana, stanowiąca grunty orne klasy RV- obszaru 0,1400 ha i RVI -obszaru 1,2800 ha, o łącznej powierzchni 1,4200 ha;
działka nr 396/2 z a.m. 1 obrębu Golczowice w gminie Lewin Brzeski,zabudowana przy ul. Leśnej pod numerem 13, stanowiąca pastwiska PsIV – obszaru 0,2700 ha, sadS-PsIV – obszaru 0,6500 ha igrunty rolnezabudowaneB-PsIV – 0,2300 ha, o łącznej powierzchni 1,1500 ha;
działka nr 401/2 z a.m. 1 obrębu Golczowice w gminie Lewin Brzeski,niezabudowana, stanowiąca pastwiska PsIV- obszaru 1,0900 hai nieużytki N -obszaru 0,0600 ha, o łącznej powierzchni 1,1500;  Łączna powierzchnia gruntów wynosi 5,4200 ha. Dla terenów, na których usytuowane są przedmiotowe działki nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski, uchwalonego  uchwałą Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27.03.2012 r.:
działka nr 401/2 jest położona w terenie oznaczonym symbolem R, co oznacza obszary z przewagą użytkowania rolniczego, a ponadto grunty te są położone w strefie zagrożenia powodziowego;
działka nr 396/2 jest położona w terenie oznaczonym symbolem ME, co oznacza tereny mieszkaniowe ekstensywnej zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej ze znacznym udziałem zieleni towarzyszącej, dla których dopuszcza się funkcje uzupełniające w postaci obiektów usługowych, terenów sportu, rekreacji, zieleni parkowej, itp.,a ponadto grunty te są położone w strefie zagrożenia powodziowego;
działka nr 181/5 jest położona w terenie oznaczonym symbolem R, co oznacza obszary z przewagą użytkowania rolniczego;
działka nr 181/6 jest położona w terenie oznaczonym symbolem R, co oznacza obszary z przewagą użytkowania rolniczego
Suma oszacowania wynosi 141 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    106 275,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 170,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00  do godz.12:00  po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem  oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Maciej Kowalczyk