OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00004909/2

ICo 1141/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-02-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się
                                  pierwsza licytacja nieruchomości   
we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej -udział wspólny 1/2  należący do dłużników Elżbieta Miluniec i Waldemar Miluniec.Nieruchomości położonej pod adresem  Pogorzela 33 dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzegu prowadzi księge wieczysta o nr OP1B/00004909/2 .Nieruchomość obejmuje nieruchomość gruntową, składającą się z jednej działki nr 98/3 z arkusza mapy 2 obrębu 0951 Pogorzela, o powierzchni 0,2600 ha, którą tworzą grunty rolne zabudowane Br-RIIIb. W księdze wieczystej jako sposób korzystania zapisano: rola  i teren zabudowany. Na działce, pod adresem: Pogorzela 33, znajdują się budynki, nie ujęte w zapisach księgi wieczystej, zapisane w kartotece budynków pod numerami ewidencyjnymi:
Numer 159– budynek mieszkalny, o powierzchni zabudowy 173 m2, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony (2/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1945;
Numer 160- budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, o powierzchni zabudowy 293 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1945;
Numer 161– budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, o powierzchni zabudowy 59 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1945.
Numer 162- budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, o powierzchni zabudowy 231 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1945;
Numer 163- budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, o powierzchni zabudowy 8 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1945;
Numer 164- budynek produkcyjny usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, o powierzchni zabudowy 46 m2, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony (1/0), murowany, rok zakończenia budowy: 1945.
Dla terenu obejmującego grunty nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianami, przyjętego uchwała-mi Rady Gminy Olszanka nr XIV/121/2000 z 24.02.2000 r., nr XXXIV/201/2009 z 01.12.2009 r. i nr XXXIX/232/2013 z 27.09.2013 r., działka nr 98/3 jest usytuowana w obszarze zabudowy zagrodowej. Aktualnie nieruchomość jest wykorzystywana jako działka siedliskowa, zabudowana domem i budynkami gospodarczymi.Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 111 500,00zł  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  83 625,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 150,00zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00  do godz.16:00  po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem  oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości,operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Maciej Kowalczyk