OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00027920/2 syg. ICo 1147/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2017r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się
                           druga licytacja nieruchomości
stanowiąca współność ustawowo majatkowa małżeńska dłużnika Jerzy Przędziuk i Beata Przędziuk.Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Brzegu przy ul.Długiej 45/1 na który składają się: 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój , o łącznej powierzchni użytkowej 42,50m2 oraz przynależna piwnica , o powierzchni 5,90m2.Lokal stanowi odrębną nieruchomość   dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00027920/2  .Z własnością lokalu  zwiazany jest udział w  150/1000  częściach, w prawie wieczystego współużytkowania do dnia 19-09-2096r.działki gruntu nr 616/2 z mapy 8 obrębu 1102 Centrum, stanowiącej teren zabudowany obszaru 0,0132 ha, i we współwłaśności wspólnych części budynku na tej działce stojącego, tworzacych nieruchomość wspólną objętą księgą wieczystą o nr kw  OP1B/00021945/1 tworzących nieruchomość wspólną objętą księgą
Suma oszacowania wynosi 103 000,00zł  zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   68 666,66zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 300zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem   oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Maciej Kowalczyk

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9