OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1B/00007849/4 ICo 1786/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-10-2017r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się
                     druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości  
dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00007849/4, to jest działka nr 474/17 z karty mapy 13 obrębu 4101 Lewin Brzeski w powiecie brzeskim obejmująca tereny mieszkaniowe B, obszaru 0,0624 ha, oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 13-04-2072r., położona przy ulicy Piasta Kołodzieja 1-1a w Lewinie Brzeskim, oraz budynki na tej działce posadowione, stanowiące odrębną nieruchomość.Na działce, pod adresem: Lewin Brzeski ul. Piasta Kołodzieja 1-1a, znajdują się zabudowania – murowane, których budowę zakończono w 1930 r. – ujęte w rejestrze budynków pod numerami ewidencyjnymi:
1236 – budynek mieszkalny, 2.0/0.0-kondygn., o powierzchni zabudowy 82 m2 i powierzchni użytkowej  114,5 m2
1214 – budynek niemieszkalny inny, 1.0/0.0-kondygn., o powierzchni zabudowy 10 m2;
1233 – budynek niemieszkalny inny, 1.0/0.0-kondygn., o powierzchni zabudowy 12 m2;
1234 – budynek niemieszkalny inny, 1.0/0.0-kondygn., o powierzchni zabudowy 27 m2;
1396 – budynek niemieszkalny inny , 1.0/0.0-kondygn., o powierzchni zabudowy 16 m2;
1397 – budynek niemieszkalny inny, 1.0/0.0-kondygn., o powierzchni zabudowy 8 m2.
W dziale I-O księgi wieczystej nie ma zapisów odnośnie powyższych budynków niemieszkalnych.
Współużytkownikami wieczystymi gruntów i współwłaścicielami budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, są: Jan Kwiatkowski z udziałem w ½ części, Ewa Kwiatkowska  z udziałem w ¼ części, Marek Kwiatkowski  z udziałem w ¼ części.
Suma oszacowania całego wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Piasta Kołodzieja 1-1a w Lewinie Brzeskim  objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00007849/4 wynosi   233  800,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 155 866,66zł
-Suma oszacowania  udziału  1/2  części przedmiotowej nieruchomości, należącego do  Jan Kwiatkowski wynosi 116 900,00zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    
77 933,33zł.
-Suma oszacowania  udziału w ¼ części przedmiotowej nieruchomości, należącego do Ewy Kwiatkowskiej, wynosi: 58  450 zł  zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi
 38 966,66zł
-Suma oszacowania udziału w ¼ części przedmiotowej nieruchomości, należącego do Marka Kwiatkowskiego, wynosi: 58  450 zł  zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 38 966,67.

Licytant przystępujący do przetargu całego wieczystego użytkowania nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 23 380,00zł.Licytant przystępujący do przetargu  udziału  1/2  części należacego do Jana Kwiatkowskiego,powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału , to jest 11 690zł .Lictant przystępujący do przetargu udziału 1/4 części należacego do Ewy Kwiatkowskiej, powinien złożyć rękojmę w wysokości jednej dzisiątej sumy oszacowania  udziału to jest  5 845zł.Lictant przystępujący do przetargu udziału 1/4 części należacego do Marka Kwiatkowskiego, powinien złożyć rękojmę w wysokości jednej dzisiątej sumy oszacowania udziału to jest 5 845złRękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37102036680000510200944132najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześcniejszym uzgodnieniu komornikiem oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B.Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Komornik Sądowy
Maciej Kowalczyk